Stypendia

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym.

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

Podajemy informacje związane z ubieganiem się o tę formę pomocy.

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

1. Uczą się w trybie dziennym,

2. Uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od: 4,21

3. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć 650,00 zł netto,

4. Zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego,

5. W roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,

6. Złożą pełną dokumentację w Starostwach Powiatowych lub w Urzędach Miast na prawach powiatu właściwych ze względu na miejsce stałego zameldowania 

Szczegóły i wnioski z załącznikami do pobrania na stronie :

https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_stypendium-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego-o-charakterze-socjalnym

 
 

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Absolwenci, którzy uczestniczyli w roku szkolnym 2017/2018 w konkursach i olimpiadach oraz mieli bardzo dobre wyniki w nauce, mogą skorzystać z Stypendium naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

Procedura przyznawania stypendium została szczegółowo opisana w regulaminie, który jest umieszczony na stronie

https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_stypendia-naukowe-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego

 


 

Stypendium socjalne

STYPENDIUM SOCJALNE  - informacje dla ubiegających się o tę formę pomocy.

Wwniosek do pobrania w administracji szkoły

Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić:

- rodzice lub pełnoletni uczeń (rodzic składający wniosek w imieniu pełnoletniego ucznia musi mieć upoważnienie do działania w jego imieniu w sprawach dotyczących stypendium szkolnego!)
- dyrektor szkoły

§ Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszonych o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu (tzw. 500+)

Załączniki

1) oryginał zaświadczenia od pracodawcy o dochodach netto (brutto, składki, netto)

2) zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (jeśli jest prawo do zasiłku to wysokość zasiłku)

3) w przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku

4) kopia decyzji o otrzymywanych świadczeniach z BŚR (np.: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie rehabilitacyjne, zaliczka alimentacyjna, dodatek energetyczny) – oryginał do wglądu,

5) kopia decyzji o dodatku mieszkaniowym i dodatku energetycznym – oryginał do wglądu i oświadczenie, jeżeli dodatek przysługuje kilku rodzinom

6) kopia decyzji (oryginał do wglądu ), potwierdzająca wysokość pobieranych świadczeń (zasiłek stały i okresowy bez zasiłków celowych), albo zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

7) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu za poprzedni rok dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania i oświadczenie strony o wysokości osiągniętego dochodu dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego,

8) kopia wyroku sądowego mówiącego o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów – oryginał do wglądu,

9) kopia wyroku sądowego o należnych alimentach na rzecz innych osób wraz z dokumentem płatności – oryginał do wglądu, lub oświadczenie o dobrowolnych alimentach i dowód opłacenia

10) zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach, płatnych praktykach,

11) kopia decyzji przyznającej rentę/emeryturę – oryginał do wglądu,

12) zaświadczenie o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego (hektary przeliczeniowe) lub kopia nakazu płatniczego (oryginał do wglądu) ,

13) oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,

14) ewentualnie inne dokumenty lub oświadczenia potwierdzające dochód (darowizny, pomoc rodziny),

15) dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie miasta Kalisza (np. umowa najmu–oryginał do wglądu) o ile faktu zamieszkania nie można potwierdzić na podstawie załączników do wniosku

Informacje dodatkowe

 Składając oświadczenia w sprawie wysokości dochodów należy w treści oświadczenia zawrzeć klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

 Stypendium przysługuje uczniowi, gdy dochód na członka rodziny nie przekracza progu dochodowego z ustawy o pomocy społecznej / Dz.U.2017.1769 j.t./ tj. 528 zł (netto)

 W przypadku składania wniosków dla więcej niż 1 dziecka, wnioskodawca może złożyć dokumenty dochodowe tylko do jednego, wybranego wniosku; w pozostałych tylko określić, gdzie je złożył.

Katalog wydatków kwalifikowanych przy rozliczaniu szkolnego stypendium socjalnego

1. Zakup wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego w tym : podręczniki, ćwiczenia, książki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, lektury szkolne, artykuły piśmiennicze, piórniki, tornistry i inne przybory niezbędne na zajęcia szkolne

2. Zakup zestawu komputerowego, laptopa, części do komputera, peryferii komputerowych, oprogramowania, multimedialnych programów edukacyjnych, publikacji o charakterze edukacyjnym na nośnikach elektronicznych (również raty za te urządzenia)

3. Zakup drukarek, tuszy i papieru do drukarek

4. Pokrycie abonamentu internetowego

5. Zakup artykułów mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia np. zakup okularów korekcyjnych, aparatów słuchowych, biurka, krzesła do biurka, lampy biurkowej.

6. Zaopatrzenie w strój sportowy wymagany na zajęcia wychowania fizycznego (spodenki sportowe, koszulki, getry, skarpety, dres, obuwie sportowe), na zajęcia na basenie (strój kąpielowy, kąpielówki, czepek, okulary pływackie, klapki na basen, ręcznik) oraz obuwie zmienne wymagane przez szkołę.

7. Strój galowy ustalony przez szkołę, strój związany ze specyfiką klasy (np.: mundur, fartuch, czepek, obuwie) - wydatki potwierdzone przez szkołę

8. Inne artykuły, instrumenty i przybory niezbędne do nauki, nauki zawodu wynikające ze specyfiki kierunku kształcenia - potwierdzone przez szkołę,

9. Płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym; czesne za naukę w szkole, korepetycje, nauka języków obcych, kursy informatyczno-komputerowe, zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, opłaty za zajęcia prowadzone w klubach sportowych, na basenie, opłaty za naukę tańca, naukę gry na instrumentach muzycznych, wpłaty na wycieczki szkolne i tematyczne (np. kino, teatr, muzeum i inne), opłaty za „zieloną szkołę (wszystkie wydatki potwierdzone przez szkołę, klub, odpowiednią instytucję)

10. Częściowy zwrot kosztów dojazdu do szkół (bilet miesięczny) pomniejszony o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

11. Inne wydatki wynikające z indywidualnych potrzeb ucznia.

Wszystkie wydatki do szkolnego stypendium socjalnego na dany rok szkolny obejmują okres

od 01 lipca do 30 czerwca odpowiednio do danego roku szkolnego.

Faktury i rachunki potwierdzające poniesione wydatki, muszą być wystawione imienne, na rodzica lub pełnoletniego ucznia oraz przedstawione w oryginale.

Ważne jest także, aby np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”. Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze, a sprzedawca nie chce potwierdzić tego faktu na odwrocie dokumentu, może potwierdzić to szkoła, do której uczeń uczęszcza.

Zakupów należy dokonywać w racjonalnej wielkości wynikającej z potrzeb edukacyjnych ucznia.

Zakupy dokonane w nadmiernej ilości nie będą uwzględniane.

Nie mogą stanowić pomocy o charakterze edukacyjnym zakupy codziennej odzieży i obuwia umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (np.: kurtki, ubiór dzienny, bielizna, buty sezonowe, czapki, rękawiczki itp.), ponieważ udzielanie pomocy w tym zakresie należy do zadań należących do pomocy społecznej.

Decyzje przyznające szkolne stypendium socjalne wydawane będą w dwóch terminach.

I. do 31 grudnia danego roku szkolnego

II. do końca danego roku szkolnego

W przypadku, kiedy poniesione wydatki przewyższą kwotę stypendium przyznanego w decyzji, zwrot poniesionych wydatków nastąpi do wysokości kwot wynikających z decyzji na dany okres

W sytuacji, kiedy poniesione wydatki będą niższe od wysokości stypendium wynikającego z decyzji, zwrot poniesionych wydatków nastąpi do wysokości przedstawionych kosztów (faktur, rachunków).

Faktury, rachunki itp. należy składać do szkoły:

q w I okres roku szkolnego – do 31 października

q w II okres roku szkolnego – do 30 kwietnia (brakujące faktury wystawione po 30 kwietnia należy przedłożyć w Wydziale Edukacji)

W I okresie roku szkolnego można złożyć faktury i rachunki na pełną kwotę stypendium socjalnego, gdyż wydatki te będą zakwalifikowane do wypłaty drugiej transzy stypendium.

Rodzic nie musi dzielić wydatków na poszczególne dzieci, dla których złożył wniosek o stypendium i może złożyć wszystkie faktury obejmujące kilkoro dzieci w jednej, wybranej przez siebie szkole (chyba, że faktura wymaga potwierdzenia zasadności wydatku przez szkołę, do której dany uczeń uczęszcza).

 


Stypendium Miasta Kalisza im.Świętego Jana Pawła II

Uczniowie zamieszkali i zameldowani w Kaliszu, zainteresowani ubieganiem się o Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II , proszeni są o zgłaszanie się po odbiór wniosków i klauzuli informacyjnej do administracji szkoły.

Ubiegać się o stypendium mogą uczniowie z Kalisza, którzy mają średnią ocen minimum 5.0 (osiągniętą w semestrze poprzedzającym semestr, na który składa się wniosek).

Próg dochodowy to 2400 zł netto na osobę (potwierdzony np. zaświadczeniem z zakładu pracy, zaświadczeniem wydanym przez właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy-zgodnie z załączonymi zasadami weryfikacji dochodu).

Ponadto kryteriami są:

wyjątkowe uzdolnienia (należy potwierdzić pisemnie),

wzorowa postawa społeczną (należy potwierdzić odpowiednimi opiniami lub dokumentami).

logo-bytnar-gastronomik-poz-white1.png
© 2024, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
im. Janka Bytnara "Rudego"
ul. Wodna 11-13, 62-800 Kalisz
tel. 62 5016056
e-mail: sekretariat@zsgh.kalisz.pl
Dyrektor Szkoły: Dorota Szaleniec-Plichta

Search