Rzecznik Praw Ucznia

Violeta Matuszczak  -  Rzecznik Praw Ucznia w Zespole Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich im. "Janka Bytnara Rudego"


RZECZNIK PRAW UCZNIA  przy wykonywaniu swych zadań kieruje się zasadą dobra ucznia, zasadą równości, ale również zasadą poszanowania odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców (opiekunów prawnych)
Dokumentami regulującymi pracę Rzecznika Praw Ucznia są: Konwencja Praw Dziecka, Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania,  zaś jego główna rola polega reagowaniu w sytuacjach, gdy naruszane są prawa ucznia i inicjowaniu działań mających na celu ich ochronę.

 Rzecznik Praw Ucznia:

 • Zna akty prawne dotyczące społeczności uczniowskiej,
 • Prowadzi mediacje w konfliktach uczniowskich,

uczeń – nauczyciel,

 • Zdecydowanie reaguje w sytuacjach łamania praw ucznia,
 • Wspomaga działania uczniów podczas dochodzenia ich praw,
 • Wspiera działania Samorządu Uczniowskiego,
 • Informuje uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia
 • Wyjaśnia przepisy prawne w porozumieniu z rzecznikiem praw ucznia powołanym przez MENiS.
 • Rzecznik Praw Ucznia podejmuje przede wszystkim działania na rzecz zapewnienia uczniom  warunków do pełnego i harmonijnego rozwoju, poszanowania ich godności i podmiotowości.
  Stoi na straży praw ucznia, a w szczególności:
  • prawa do bezpiecznej nauki,
  • prawa do życia bez przemocy i poniżania,
  • prawa do wypowiedzi,
  • prawa do stowarzyszenia,
  • prawa do swobody myśli, sumienia, religii,
  • prawa do rzetelnej informacji
logo-bytnar-gastronomik-poz-white1.png
© 2024, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
im. Janka Bytnara "Rudego"
ul. Wodna 11-13, 62-800 Kalisz
tel. 62 5016056
e-mail: sekretariat@zsgh.kalisz.pl
Dyrektor Szkoły: Dorota Szaleniec-Plichta

Search