Prawa i obowiązki

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

.

1. Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy, kto został przyjęty zgodnie z zasadami rekrutacji.

2. Z zakończeniem nauki w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.

3. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i  dziecka.  

4.  Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów  politycznych  czy  innych  przekonań,  narodowości,  pochodzenia  społecznego,  majątku,  urodzenia  lub  jakiekolwiek inne.

5. Traktowanie członków. 

 • nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu;
 • żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego;
 • szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane;
 • nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub nauce religii.

§ 130. 1. Każdy uczeń Szkoły  ma prawo do:

 • opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;
 • maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;
 • indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
 • pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
 • zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
 • jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania, zgodnie z zasadami Oceniania Wewnątrzszkolnego;
 • życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;
 •  reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
 •  realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;
 •  indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;
 • korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
 • korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły;
 •  wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;
 • zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
 • swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;
 • wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;
 •  do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i na zajęciach informatyki po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;
 • być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu.

       6. Uczeń ma prawo do korzystania z organizowanych przez Szkołę obozów  wycieczek i innych form wypoczynku na zasadach określonych przez organizatorów.

1.  Każdy uczeń Szkoły ma obowiązek:

 • przestrzegania postanowień zawartych w statucie;
 •  godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
 •  systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;
 •  bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, Wicedyrektorów, kierownika praktyk zawodowych, kierownika warsztatów, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy;
 •  przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:

     a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
  b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
  c)  przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;

 • troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;
 • punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;
 • usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych w § 139;
 •  uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju;
 •  uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
 • dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;
 •  stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości;
 • dbania o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegania się wszelkich szkodliwych nałogów: palenia tytoniu, papierosów elektronicznych, picia alkoholu, używania środków odurzających;
 • pomagania kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;
 • dbania o czystość i higienę osobistą oraz schludny wygląd: z okazji uroczystości szkolnych lub państwowych, na egzaminach maturalnych, egzaminach zawodowych Dyrektor obowiązuje uczniów strój galowy:
  • biała koszula i ciemny garnitur – chłopcy,
  • biała bluzka i ciemna spódnica – dziewczęta;
 • noszenia w czasie praktyk zawodowych i innych zajęć edukacyjnych obowiązkowego stroju zgodnego z wymaganiami pracodawcy, nauczyciela i przepisami bhp;
 • noszenia i okazywania na każde żądanie pracowników Szkoły, nauczycieli lub Dyrektora ważną legitymację uczniowską;
 • posiadania aktualnych wyników okresowych badań lekarskich wykonywanych wg harmonogramu badań;
 • wszyscy uczniowie mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jego tradycje.

2. W ostatnim tygodniu nauki  uczeń klas kończących ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa.

3. Uczeń zagrożony uzależnieniem ma obowiązek na wniosek pedagoga uczestniczyć w zajęciach profilaktyczno- terapeutycznych.

4. Uczeń powinien ograniczyć przynoszenie sprzętu elektronicznego do Szkoły:

  • podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, powinny być one wyłączone i schowane;
  • poza zajęciami edukacyjnymi telefon może być używany, ale powinien być wyciszony;
  • nagrywanie dźwięku i obrazu na terenie Szkoły może mieć miejsce za zgodą Dyrektora Szkoły;
  • naruszenie przez ucznia zasad używania sprzętu elektronicznego na terenie Szkoły powoduje zastosowanie kar zgodnych ze Statutem, w skrajnych przypadkach dopuszczalne jest przekazanie sprzętu Dyrektorowi Szkoły. Sprzęt odbiera rodzic ucznia;
  • zaginięcie sprzętu należy zgłosić Dyrekcji Szkoły;
  • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie, kradzież bądź uszkodzenie sprzętu elektronicznego.

5 Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole. 
6. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy.
7. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.
8. Uczniowie Technikum nr 6 odbywający zajęcia praktyczne na warsztatach szkolny obowiązani są odpracować nieusprawiedliwione nieobecności w terminie uzgodnionym z kierownikiem warsztatów.
9. Uczniowie Szkoły mają  obowiązek przepracować w każdym roku szkolnym jeden dzień na warsztatach szkolnych w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w terminie uzgodnionym z kierownikiem warsztatów.
10. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie  wiedzy poprzez systematyczna naukę.

§ 132. Uczniom nie wolno:

 • przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
 • wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
 • wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;
 • palić tytoniu, papierosów elektronicznych, pić alkoholu, używać narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
 • spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych za wyjątkiem specjalistycznych zajęć, na których przygotowuje się potrawy i napoje;
 • zapraszać  obcych osób do szkoły;
 • niszczyć mienia szkolnego.

§ 133. Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych

1. Uczeń ma obowiązek regularnego uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć i przybywania na nie punktualnie.

2. Na pisemną prośbę rodziców uczeń ma prawo zwolnić się z zajęć lekcyjnych w czasie, gdy przebywa w szkole u wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne. W przypadku nieobecności wychowawcy ucznia zwalnia Dyrektor Szkoły.

 • Obowiązek usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole spoczywa na rodzicach ucznia (najpóźniej w ciągu 7 dni, licząc od dnia ostatniej nieobecności). Po tym okresie wychowawca ma prawo do nieusprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole. Usprawiedliwienie pisemne nieobecności ucznia w szkole może być w formie usprawiedliwienia od rodziców lub zwolnienia lekarskiego. Usprawiedliwienia jednodniowych nieobecności winny być dostarczone w pierwszym dniu obecności ucznia w Szkole.
 • W przypadku dłuższej nieobecności rodzice ucznia lub uczeń winni powiadomić szkołę o przyczynie i przewidywanym czasie trwania nieobecności.
 • W sytuacji dużej absencji zagrażającej promocji ucznia wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności na podstawie pisemnego usprawiedliwienia wystawionego przez rodziców i zażądać osobistego zgłoszenia się rodziców.
 • Wychowawca nie usprawiedliwia pojedynczych godzin opuszczonych w danym dniu, jeśli uczeń nie posiada zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu urzędowego uzasadniającego nieobecność.
 •  Uczeń ma prawo do usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, gdy:
  • reprezentuje Szkołę bądź inną instytucję pożytku publicznego;
  • bierze udział w akademiach i innych imprezach organizowanych przez Szkołę lub inne organizacje działające na terenie Szkoły;
  • w przypadku zdarzeń losowych i choroby.
 • W trakcie zajęć lekcyjnych uczeń nie może opuszczać terenu Szkoły. W przypadku samowolnego wyjścia poza teren Szkoły, Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo ucznia.
logo-bytnar-gastronomik-poz-white1.png
© 2024, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
im. Janka Bytnara "Rudego"
ul. Wodna 11-13, 62-800 Kalisz
tel. 62 5016056
e-mail: sekretariat@zsgh.kalisz.pl
Dyrektor Szkoły: Dorota Szaleniec-Plichta

Search