Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Drogi Uczniu,
Zwróć się do pedagoga szkolnego, jeżeli:
 • Masz poczucie, że nie ogarniasz rzeczywistości,
 • Czujesz się samotny,
 • Masz kłopot i nie wiesz jak sobie z nim poradzić,
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • Łapią Cię „doły”,
 • Po prostu chcesz pogadać

Drogi Rodzicu,
zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • Niepokoi Cię zachowanie dziecka,
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowawczym,
 • Chcesz porozmawiać o wynikach w nauce i funkcjonowaniu w społeczności szkolnej dziecka,
 • Masz pytania i nie wiesz do kogo się zwrócić,
 • Chcesz porozmawiać o dziecku i jego relacjach z rodziną i przyjaciółmi.

Numery telefonów do gabinetu pedagogów w godzinach dyżurów (uprzejmie informujemy, że jeśli telefonu nie odbierzemy, prosimy o wiadomość na mobidziennik lub smsa):

786 423 411, 798 558 319, 789 374 527

Karolina Pakuła

pedagog

Ewelina Murawska

pedagog specjalny

Maria Kalinowska

pedagog

Michalina Kraszkiewicz

psycholog

PONIEDZIAŁEK

10.30-13.30

9.45-10.35

11.20-12.35

10.00-15.00

WTOREK

11.20-12.25

13.15-14.10

8:30-13.45

11.30-15.00

8.00 – 12.00

ŚRODA

10.30 – 11.20

 8.00-10.45

10.35-12.25

8.00-12.00

CZWARTEK

8.00-11.00

9.00-15.00

11.25-13.15

12.00-15.00

PIĄTEK

8.25-10.35

14.00-15.00

8.00-11.00

WAŻNE TELEFONY

Bezpłatny Telefon Zaufania dla Młodzieży

116-111

Niebieska Linia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

801-12-00-02

Ogólnopolski telefon zaufania - „Narkotyki-Narkomania”

801-199-990


Instytucje, w których można uzyskać pomoc w kryzysie:

-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3a, tel.62 764-00-00, 62 760-00-10

-Szpitalny Oddział Ratunkowy, Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Poznańska 79

-Poradnie Zdrowia Psychicznego, np. Multimed, ul. Majkowska 13, tel. 62 501-86-18, 782-899-298 (NFZ), ZOZ Zdrowie ul. Lipowa 5, 62 757-17-30 (NFZ)

-Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Graniczna 1, 62-800 Kalisz, tel. 62 767-72-63

-NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN, 29 Pułku Piechoty 35, Szczypiorno,

 tel. 62 741-41-97 (NFZ)

Informujemy, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole, zgodnie z rozporządzeniem MEN, może być udzielana w szczególności z powodu:

 1. z niepełnosprawności;
 2. z niedostosowania społecznego;
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4. z zaburzeń zachowania lub emocji;
 5. ze szczególnych uzdolnień;
 6. ze specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji);
 7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 8. z choroby przewlekłej;
 9. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 10. z niepowodzeń edukacyjnych;
 11. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 12. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Obecnie na terenie szkoły udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie:

 1. zajęć rozwijających uzdolnienia;
 2. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
 3. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (z języka polskiego i matematyki);
 4. zajęć specjalistycznych np. korekcyjno-kompensacyjnych;
 5. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 6. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 7. porad i konsultacji dla uczniów i rodziców;
 8. warsztatów.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana  na wniosek:

 1. ucznia;
 2. rodziców ucznia;
 3. dyrektora szkoły;
 4. nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
 5. pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
 6. poradni;
 7. asystenta edukacji romskiej;
 8. pomocy nauczyciela;
 9. pracownika socjalnego;
 10. asystenta rodziny;
 11. kuratora sądowego;
 12. organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Pliki do pobranialogo-bytnar-gastronomik-poz-white1.png
© 2024, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
im. Janka Bytnara "Rudego"
ul. Wodna 11-13, 62-800 Kalisz
tel. 62 5016056
e-mail: sekretariat@zsgh.kalisz.pl
Dyrektor Szkoły: Dorota Szaleniec-Plichta

Search