Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Drogi Uczniu,

Zwróć się do pedagoga szkolnego, jeżeli:

 

Masz poczucie, że nie ogarniasz rzeczywistości,

Czujesz się samotny,

Masz kłopot i nie wiesz jak sobie z nim poradzić,

Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,

Łapią Cię „doły”,

Po prostu chcesz pogadać

 

 

Drogi Rodzicu,

zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 

Niepokoi Cię zachowanie dziecka,

Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowawczym,

Chcesz porozmawiać o wynikach w nauce i funkcjonowaniu w społeczności szkolnej dziecka,

Masz pytania i nie wiesz do kogo się zwrócić,

Chcesz porozmawiać o dziecku i jego relacjach z rodziną i przyjaciółmi.

 

 

Pedagog szkolny

 

W związku z nauczaniem zdalnym konsultacje z pedagogiem szkolnym odbywają się przez platformę TEAMS albo za pomocą mobidziennika.

 

GODZINY PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

 Poniedziałek 10.30 13.30

Wtorek 9.25 - 15.30

Środa 9.00 - 13.00

Czwartek 10.00 – 15.15

Piątek 10.30 - 14.20

 

 

WAŻNE TELEFONY

Bezpłatny Telefon Zaufania dla Młodzieży

116-111

Niebieska Linia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

801-12-00-02

Ogólnopolski telefon zaufania - „Narkotyki-Narkomania”

801-199-990

 

Instytucje, w których można uzyskać pomoc w kryzysie:

-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3a, tel.62 764-00-00, 62 760-00-10

-Szpitalny Oddział Ratunkowy, Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Poznańska 79

-Poradnie Zdrowia Psychicznego, np. Multimed, ul. Majkowska 13, tel. 62 501-86-18, 782-899-298 (NFZ), ZOZ Zdrowie ul. Lipowa 5, 62 757-17-30 (NFZ)

-Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Graniczna 1, 62-800 Kalisz, tel. 62 767-72-63

-NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN, 29 Pułku Piechoty 35, Szczypiorno,

 tel. 62 741-41-97 (NFZ)

 

Informujemy, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole, zgodnie z rozporządzeniem MEN, może być udzielana w szczególności z powodu:

 1. z niepełnosprawności;
 2. z niedostosowania społecznego;
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4. z zaburzeń zachowania lub emocji;
 5. ze szczególnych uzdolnień;
 6. ze specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji);
 7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 8. z choroby przewlekłej;
 9. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 10. z niepowodzeń edukacyjnych;
 11. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 12. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

Obecnie na terenie szkoły udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie:

 

 1. zajęć rozwijających uzdolnienia;
 2. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
 3. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (z języka polskiego i matematyki);
 4. zajęć specjalistycznych np. korekcyjno-kompensacyjnych;
 5. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 6. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 7. porad i konsultacji dla uczniów i rodziców;
 8. warsztatów.

 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana  na wniosek:

 1. ucznia;
 2. rodziców ucznia;
 3. dyrektora szkoły;
 4. nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
 5. pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
 6. poradni;
 7. asystenta edukacji romskiej;
 8. pomocy nauczyciela;
 9. pracownika socjalnego;
 10. asystenta rodziny;
 11. kuratora sądowego;
 12. organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-27
Data publikacji:2015-05-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:8146