Terminy

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szół ponadpodstawowych

 

 
 

 

 

Lp.

 

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

 

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

 od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00

 

od 3 sierpnia 2021 r.

do 6 sierpnia 2021 r.

2.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

od 17 maja 2021 r.

do 21 czerwca 2021 r.

do godz. 15.00

od 3 sierpnia 2021 r.

do 5 sierpnia 2021 r.

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 25 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00

 

nie dotyczy

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22 lipca 2021 r.

 

16 sierpnia 2021 r.

 

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.

 

od 3 sierpnia 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r.

 

6.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu , o którym mowa w art.ust.1 pkt 4-5 ustawy Prawo Oświatowe

od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00

 

od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00

 

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00

 

23 sierpnia 2021 r.

 

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

2 sierpnia 2021 r.

 

23 sierpnia 2021 r.

 

 

 ** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w
terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę
niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został
przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.
Dodatkowe informacje:
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i
uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do
publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-05-09
Data publikacji:2017-05-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6804