Szkoła Dobrych Manier

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO – HOTELARSKICH IM. JANKA BYTNARA „RUDEGO” W KALISZU

 

 

 

Program edukacyjno- wychowawczy:

„Szkoła dobrych manier”.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Opracowała:

                                                                                          Anna Kujawa

 

                                               Kalisz 2014

WSTĘP

„Szkoła dobrych manier” to program edukacyjno- wychowawczy, poświęcony zasadom savoir-vivre’u w różnych sytuacjach.

Jest on skierowany do uczniów klas I-IV Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu i będzie realizowany od września 2014 roku do maja 2016 roku. Założeniem programu jest kształtowanie postawy kulturalnego stylu bycia w różnych sytuacjach.

            Szkoła powinna uczyć i wychowywać. Wychowanie młodego człowieka to długotrwały proces kształtowania zwyczajów, nawyków, przyzwyczajeń; to zakorzenianie wartości poprzez ich praktykowanie. Proces wychowawczy to ograniczanie swobody młodego człowieka w jego negatywnych skłonnościach.  

Uczeń ma prawa. Podstawowym jest prawo do dobrego wychowania. To dobre wychowanie czyni z nas kulturalnych ludzi, budzących sympatię i szacunek. A w czym tkwi istota savoir vivre? Po prostu to wgląd na innych. W tym tkwi ambaras dobrego wychowania, aby obcować z ludźmi w sposób kulturalny. Jeśli jednak los sprawił, że nie wynosimy dobrego wychowania z naszego rodzinnego domu, nic straconego, możemy to nadrobić w szkole. Sama chęć bycia nienagannym jest już godna pochwały. Dlatego tak ważne jest dziś kształtowanie modelu szkoły, w której partykularny egoizm zastąpiony jest odpowiedzialnością. Zasady dobrego wychowania obowiązują zawsze i wszędzie i po prostu trzeba je znać.

Prezentowany program ma jasny cel swojego działania- rozbudzenie u ucznia życzliwości dla ludzi, uprzejmości, tolerancji, rozwiązywania konfliktów przez umiejętne postępowanie, respektowania hierarchii wartości.

Dzięki zdobytej podczas realizacji programu wiedzy uczniowie powinni z większym szacunkiem traktować siebie i innych, co będzie szansą na budowanie właściwych relacji między nimi.

Pod koniec roku szkolnego 2014/2015 zostanie dokonana ewaluacja programu, która pozwoli określić stopień zrealizowanych działań oraz sformułować wnioski do dalszej pracy.

Pod koniec wszystkich działań dokonamy również ewaluacji programu, sprawdzimy, co udało się nam osiągnąć i jakie wyznaczyć cele w programie wychowawczym w kolejnych latach szkolnych.

 

 

 

CEL GŁÓWNY:

  Promowanie  podstawowych zasad savoir-vivre’u  i umiejętności kulturalnego zachowania  oraz wychowania w duchu tolerancji zrozumienia i szacunku dla innych osób.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • zmotywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności z zakresu savoir – vivre’u,
 • poprawa relacji interpersonalnych wśród społeczności szkolnej,
 • kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach,
 • dbanie o wygląd zewnętrzny, higienę osobistą i właściwy dobór stroju w zależności od sytuacji,
 • podniesienie kultury osobistej wśród wychowanków,
 • przestrzeganie norm społecznych,
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych w danej sytuacji,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania własnej oceny,  umiejętności korygowania własnego postępowania,
 • uświadomienie, że właściwe wzorce osobowe mają wpływ na nasze życie,
 • dbanie o piękno języka ojczystego,
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie

 

 

 

 

 

ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU

 

Treści

Zadania

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach

Wyjaśnienie pojęć: dobre wychowanie, kultura osobista, savoir – vivre, bon ton.

Złote zasady dobrego wychowania oraz kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach

Akcja charytatywna

- Przeprowadzenie lekcji wychowawczych

- Prezentacja multimedialna

 

- Zamieszczanie artykułów, porad na gazetce szkolnej

Wychowawcy klas

Anna Kujawa

 

Anna Kujawa

Kultura spożywania posiłków

 

Doskonalenie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole:

- jak siedzieć przy stole

- kulturalne jedzenie

- prawidłowe używanie sztućców i serwetek

- Przedstawienie scenek dotyczących savoir – vivre przy stole

- Nagranie filmiku: „ Dobre maniery przy stole”

Jacek Nowak (kółko teatralne)

 

Anna Kujawa

Jacek Nowak

 

Kultura w szkole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dbałość o wygląd

 

 

 

 

 

 

 

Dbaj o siebie „ w zdrowym ciele zdrowy duch”

Tydzień życzliwości, uśmiechu, porozumień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promowanie właściwego zachowania podczas balu studniówkowego

 

Właściwe dobieranie stroju do różnych okoliczności (strój codzienny, galowy, sportowy, dyskotekowy)

Takt w ubieraniu, dobór barw i dodatków

 

 

Czystość i higiena kulturalnego człowieka

Kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania

 

Ruch podstawą zdrowego trybu życia

- Opracowanie „Kodeksu kulturalnego ucznia”

- Dzień UPRZEJMOŚCI- stworzenie „kulturalnego drzewa”(sentencje, przysłowia),

- Dzień GRZECZNOŚCI – uczniowie zachowują się zgodnie z zasadami savoir vivre

- Z samorządem uczniowskim zorganizowanie akcji: POCZTA DOBRYCH ŻYCZEŃ

- Konkurs na najładniejszy uśmiech

 

 

 

 

 

- Przeprowadzenie pogadanki na temat właściwego stroju na różne okazje (uroczystości szkolne, pozaszkolne, zajęcia sportowe, egzamin maturalny, wyjście do kina, teatru)

-Prezentacja multimedialna

-Praktyczne działanie

 

- Spotkanie z pielęgniarką

- Praktyczne działania

- Układanie jadłospisu

- Układanie planu dnia

- Wykonywanie sałatek

- Nauka tańca

Anna Kujawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

Anna Kujawa

 

 

 

Anna Kujawa

 

 

 

 

Nauczyciele w-f

Kultura słowa

Dbanie o piękno języka ojczystego

 

 

 

Praktyczne wykorzystanie przyswojonej wiedzy

 

 

Wywiadówka integracyjna

-Stop wulgaryzmom (używanie poprawnego języka)

- Konkurs literacki: „ Być poetą”

 

- Scenki sytuacyjne (proszę, dziękuję, przepraszam)

- Przygotowanie przez klasy plakatów o kulturalnym zachowaniu się

- Przedstawienie scenek z savoir - vivre

Wszyscy nauczyciele

 

Anna Kujawa

 

Anna Kujawa

 

 

 

Anna Kujawa

Mistrz Savoir – vivre’u

Szkolny konkurs o tytuł Mistrza savoir – vivre’u

- Opracowanie regulaminu konkursu

- Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu

- Nagrodzenie laureata

Anna Kujawa

 

Ewaluacja wewnętrzna realizacji programu pod koniec roku szkolnego 2014/2015

 

Ankieta ewaluacyjna na temat kultury osobistej uczniów pod koniec realizacji programu

- Arkusz realizacji programu

 

 

 

-Przeprowadzenie wśród uczniów ankiety – określenie słabych i mocnych stron swojego zachowania

Anna Kujawa

 

 

 

 

FORMY, METODY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Aby osiągnąć założone cele zamierzam zastosować różnorodne formy i metody pracy, a także środki dydaktyczne.

 

 Formy  realizacji programu:

 • praca indywidualna
 • praca z grupą

 

Metody realizacji programu :

 • redagowanie gazetki szkolnej
 • konkursy: literacki; „Mistrz savoir – vivre’u”
 • przedstawienie; scenki sytuacyjne – dobre maniery przy stole
 • pokaz multimedialny na godzinach wychowawczych
 • nagranie krótkiego filmu przedstawiającego dobre maniery przy stole
 • wywiadówka integracyjna
 • akcje charytatywne: współpraca z fundacją „ Mocni Miłością” – współorganizowanie Mikołajek dla wolontariuszy hospicjum domowych
 • przyswajanie, zapamiętywanie i utrwalanie zdobytych informacji
 • pogadanki, dyskusje, burza mózgów
 • gromadzenie literatury traktującej o zasadach kulturalnych zachowań
 • rozwiązywanie problemów
 • fotografowanie
 • wykorzystywanie ciekawych środków dydaktycznych, w tym

wykorzystywanie techniki komputerowej.

Założone osiągnięcia uczniów:

Uczeń:

 1. Zna zasady savoir vivre.
 2. Dba o swój wygląd zewnętrzny, higienę osobistą i właściwy dobór stroju w zależności od sytuacji.
 3. Zachowuje się kulturalnie w miejscach publicznych.
 4. Potrafi postępować zgodnie z przyjętymi normami społecznymi, przestrzegać zasad obowiązujących w grupie.
 5. Używa zwrotów grzecznościowych.
 6. Potrafi pokazać się we właściwym świetle i zachować się stosownie do sytuacji.
 7. Wyraża swoje uczucia i potrzeby, a także dostrzega je u innych.
 8. Ma poczucie własnej wartości , wiary we własne siły, możliwości i

umiejętności.

 1. Potrafi czuć się swobodnie i pewnie w sytuacjach trudnych i nietypowych.
 2. Potrafi zachowywać się przy stole.
 3. Potrafi nakryć do stołu.
 4. Jest tolerancyjny.
 5. Dba o piękno języka ojczystego.
 6. Dostrzega korzyści płynące z obcowania z kulturalnym człowiekiem.

 

 

 

 

Ewaluacja programu:

Pod koniec roku szkolnego 2014/2015 zostanie dokonane badanie ewaluacje programu, które służyć będzie do wprowadzenia (ewentualnych) modyfikacji w celu podniesienia jakości programu.

Po zakończeniu programu zostanie przeprowadzona  ankieta (anonimowa), która posłuży do uzyskania informacji czy tematyka zajęć, atmosfera w grupie, stosowane metody i formy pracy spełniły ich oczekiwania. Przeprowadzenie ankiety pozwoli ocenić skuteczność podejmowanych działań. Wyniki posłużą do refleksji na temat jakości programu, oszacowania w jakim stopniu został on wdrożony, uświadomienia trudności w jego realizacji.

 

BIBLIOGRAFIA

 

1.Dańkowska M.: „Nastolatki i bon ton”. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1990 r.

 1. Przewoźniak M., Jabłczyńska J.: „Współczesny savoir vivre dla nastolatków”. Publicat S.A.,
 2. Schwinghammer H.: „ Wielka księga savoir – vivre’u”. Klub dla Ciebie. Warszawa 2003
 3. Kamyczek J. „Grzeczność na co dzień”. Iskry, Warszawa, 1959 r.

Ponadto wykorzystano informacje znajdujące się na stronach internetowych:

-http://www.savoir-vivre.wiesz.pl

-http://www.dobre-maniery.com

-http://www.poradniczki.pl

 

 

 

Autor: Anna Kujawa

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:Anna Kujawa
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2317